Vecka 20 - Lördag 18 maj 2024

Ältabergs verksamhetsområde

Kommunen kommer att bygga ut ett verksamhetsområde mellan Storkällans väg och Tyresövägen.

Det nya verksamhetsområdet ska i huvudsak användas för småindustri och kontor. I en mindre del blir det även plats för handel, t.ex. lunchrestaurang och blomsterbutik. Vid upprustning av Storkällans väg kommer särskild hänsyn att tas till Storkällans kyrkogård. Grustagsvägen kommer att få en rakare sträckning och kompletteras med en gång- och cykelväg. En ny lokalgata, Örkroken, kommer att anläggas inom verksamhetsområdet, med anslutning till Grustagsvägen.

Tidplan

Under våren 2010 genomförs projektering av allmänna anläggningar och upphandling av entreprenör. Utbyggnaden planeras att starta i september 2010. Företag bedöms kunna etablera sig i området under tredje kvartalet 2011.

Entreprenör

Upphandling av entreprenör planeras under sommaren 2010.

Grund för projektet

Detaljplanen för del av Älta 10:1 m. fl., Ältadalens verksamhetsområde (DP 480), vann laga kraft den 12 januari 2010.

Källa: www.nacka.se