Vecka 15 - Lördag 13 april 2024

Skonaren protesterar mot trafiken från Ältadalen

Efter den senaste detaljplanen som presenteras på Nacka kommuns hemsida meddelades att den 15 nov var sista dagen för inlämnande av synpunkter. Därför skickade styrelsen ett mail till Nacka kommun där vi motsatte oss planerna för att sammanbinda en väg från Ältadalens med ”90-graderskurvan” på Lovisedalsvägen.

Brevet till kommunen löd:

”Hej!

Angående Samrådshandling, KFKS 1997/125-214, Projekt 9242961200, Planbeskrivning, Detaljplan för del av Älta 10:1 m fl fastigheter, Ältadalen, i Älta,

Styrelsen i Samfälligheten Skonaren, Lovisedalsvägen 42 – 122, har tagit del av detaljplanen. Enligt kartan kommer en ny väg ansluta till Lovisedalsvägen från Ältadalen  i ”90-graderskurvan” och vi känner oss oroade om planen fullföljs. Lovisedalsvägen är redan idag starkt trafikerad och en ökning av biltrafiken ger en markant försämrad trafikmiljö runt vårt område. Lovisedalsvägen är inte lämpad för ökad/större trafik på grund av att den är så smal och kan knappast byggas ut med tanke på de villor/radhus som finns idag.

Att betrakta trafikutredningens beräkningar som marginell är helt oförståeligt. En ökning genom bebyggt område med ca 250 fordon / dygn är enligt vår uppfattning allt annat än marginell. I beräkningen står att läsa att ”Ökningen får betraktas som relativt marginell och kan dessutom reduceras något av att befintlig trafik väljer andra vägar p.g.a. den nya trafikplatsen vid Tyresövägen”. Detta är ju egentligen bara gissningar och utfallet kan lika gärna bli tvärtom.

Skonarens samfällighetsförening motsätter sig starkt att den planerade vägen från Ältadalen sammanbinds med Lovisedalsvägen i ”90-graderskurvan.”

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Samfällighetsföreningen Skonare

gm Bengt Hall
sekreterare

 

illustrationsplan (karta) i pdf-format