Vecka 29 - Tisdag 16 juli 2024

Avslag från kommun ang p-förbud

Skonaren lämnade ett önskemål till Nacka kommun om att få P-förbudet upphävt på en del av Lovisedalsvägen. Se nyheten

Svar har kommit från Nacka kommun med avslag i ärendet. Läs nedan:


Tack för er e-post!

Trafikenheten har tagit del av era synpunkter kring parkeringsförbudet längs östra sidan av Lovisedalsvägen.

Enligt plan- och bygglagen ska all parkering till enskilda fastigheter och verksamheter ske på tomtmark. Det vill säga den egna fastighetens behov av parkering ska tillgodoses inom fastighetens mark. Gatumarksparkering kan tillåtas när det inte väsentligt stör trafikmiljön ska vara tillgänglig för mer rörlig trafik och korttidsparkering.

 Anledningen till att parkering idag illåts på den östra sidan, trots att bussen går där är att det finns plats i vägrenen för parkering. Tillgängligheten för snöröjningsfordon och sandningsbilar mot gångbanan blir väsentligt bättre om inte bilar står parkerade längs den västra sidan. Vintertid försöker vi hålla en rimlig bredd på gatan så att bussar och bilar ska komma fram, viktigt är då att gångbanan är erforderligt snöröjd och sandad så att alla skolbarn och andra gående kan gå säkert. Häcken längs med era fastigheter står på kommunens mark och om den hindrar framkomligheten på gångbanan kommer den att tas ned.

En ytterligare anledning till att vi i framtiden troligen inte kommer medge parkering längs Lovisedalsvägen överhuvudtaget är de kommande planerna för Ältadalens utbyggnad. Mer information om de planerna finns på nacka.se eller via den här länken http://infobank.nacka.se/ext/bo_bygga/detaljplaner/projekt/altadalen/2program/planhandlingar/program.pdf

Er ansökan om flytt av parkeringsförbud avslås med stöd av delegation från Tekniska nämnden och Trafikförordningen SFS 1998:1276, 10 kap 1§ pkt 16.

Motiv för avslag är tillgänglighet till gångbanan för snöröjning och sandning samt kommande utbyggnader i Ältadalen.

Svar från Nacka kommun i wordformat


Styrelsen har beslutat att inte överklaga beslutet.